>BiiZii

Polityka prywatności i zgoda na ofertę

Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Biizii P.S.A działań w zakresie marketingu bezpośredniego kierowanych na urządzenia telekomunikacyjne, w tym w szczególności telefony lub komputery, których jestem użytkownikiem końcowym oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biizii P.S.A wyników badań, ankiet i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, także przy użyciu automatycznych systemów wywołujących na podane w niniejszym formularzu: adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda udzielona w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej może być przeze mnie wycofana w dowolnym czasie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta email kontakt@biizii.com bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, pełnione funkcje oraz inne), w zakresie przygotowywania ofert handlowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

 1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
 2. dostępu do moich danych osobowych;
 3. sprostowania moich danych osobowych;
 4. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,  
 6. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
 7. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 8. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym.
 9. przenoszenia moich danych osobowych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Zapoznałem się z Polityką Cookies i akceptuję jej postanowienia.